Selskapsrett

Hvilken organisasjonsform og struktur er best tilpasset den virksomhet som skal drives? Hvordan kan virksomheten finansieres gjennom lån, eller emisjon? Hvilken myndighet er lagt til den daglige ledelse, styre eller generalforsamling og hvordan må en spesifikk beslutning fattes for å være gyldig? Kan en beslutning medføre personlig ansvar for den eller de som handler på selskapets vegne? Dette er bare noen av de spørsmål som hører inn under selskapsretten.

Hva er selskapsrett?

Selskapsretten regulerer selskapers «livsløp» fra stiftelse til avvikling, og omfatter blant annet de «spilleregler» som selskapet og dets ledelse, aksjeeierne mfl. må forholde seg til på daglig basis.

Vi bistår blant annet i forbindelse med stiftelse, kapitalendringer, avtaler med nærstående, lån, opsjoner, omdanning og omorganisering, fusjoner, fisjoner, avvikling, aksjonærkonflikter samt ved spørsmål om ansvar for styremedlemmer, daglig leder eller aksjonærer.

Hvorfor få hjelp av advokat

Bistand innenfor selskapsrett skreddersys til selskapets og eiernes konkrete behov. Behovet vil normalt variere med virksomhetens situasjon, samt med hvor mange som til enhver tid har interesser i selskapet.

Mens enkelte selskapstyper og organisasjonsstrukturer passer godt for større virksomheter med flere eiere, er andre organisasjonsformer tilpasset små virksomheter som drives av en eller få eiere. Dersom virksomheten vokser, ønsker å satse innenfor flere virksomhetsområder, eller det kommer inn nye eiere, kan det foreligge behov for å omorganisere for å oppnå en hensiktsmessig organisasjonsstruktur.

Våre advokater vil vurdere hvilken struktur som passer best og hvordan en omorganisering bør gjennomføres. En omorganisering kan for eksempel involvere stiftelse og avvikling av selskaper, omdanning, kapitalendringer, fusjoner, fisjoner og salg.

I tilfeller hvor flere eiere skal drive sammen kan det være fornuftig å få bistand til å få laget en aksjonæravtale/partneravtale samt tilpassede vedtekter. Våre advokater håndterer jevnlig aksjonærkonflikter og ser at det å få hjelp til å avstemme forventninger og ta de vanskelige diskusjonene tidlig i samarbeidet, effektivt bidrar til å unngå konflikter senere.

Å unnlate å følge selskapsrettslige regler kan medføre personlig ansvar. Våre advokater kan bistå med fortløpende rådgivning om hvordan ulike situasjoner bør håndteres, samt hvordan man bør forholde seg i tilfeller hvor skade har skjedd.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg på rett vei.

a