Tvisteløsning

Våre advokater har omfattende erfaring med tvisteløsning og forhandlinger. En av løsningene kan være å gå gjennom rettsapparatet, gjennomføre voldgift eller hyre inn megler. Uansett hva du velger, vil du ved å velge LEX Advokater som samarbeidspartner i en tvistesak, stille med et sterkt team som kjenner dynamikken i forhandlinger og prosessen i domstolene.

Hva er en tvist?

Før eller siden opplever de fleste selskaper at det oppstår en eller annen form for uenighet som er vanskelig og tidkrevende å løse. Slike uenigheter kaller vi gjerne for tvister. I enkelte bransjer er uenigheter og tvister helt vanlig, mens det i andre bransjer hører til sjeldenhetene.

Hvorfor få hjelp av advokat

I alle tilfeller vil den beste tvisteløsningen som regel være å forhandle seg frem til enighet uten rettslig hjelp. For å lykkes med forhandlingen i tvistesaker, er det viktig med et godt grunnarbeid og en god strategi. I hovedsak kan vi dele fremgangsmåten for en god forhandling i følgende tre deler, uavhengig av om saken blir løst i eller utenfor retten:

  • Kartlegging av partenes rettslige posisjon.
    Gode rettslige posisjoner gir bedre forutsetning for forhandling.
  • Analyse av begge parters motivasjon.
    Er det følelser eller økonomiske motiver som danner grunnlag for tvisten? Er det en prinsippsak – At en av partene ønsker å sette et eksempel? Motiver har gjerne betydning for hvordan forhandlingene legges opp og hvilke løsningsforslag som er aktuelle.
  • Overordnet risikoanalyse med tanke på mulige utfall.
    Før en går til retten med en tvistesak, er det viktig å forstå risiko for, og konsekvenser av, alle mulige utfall. Dersom det er snakk om små tvistebeløp i en sak hvor den rettslige posisjonen er usikker, er ikke gjennomføring av en rettsak nødvendigvis en god forretningsmessig vurdering.

I forhandlinger er det til syvende og sist partenes «meninger» som avgjør. I en rettssak avgjøres saken av en dommer på grunnlag av rettsregler. Siden dommeren ikke kjenner saken fra før, er det viktig å arbeide med å fremstille saken på en enkel og oversiktlig måte – både med tanke på rene fakta og den rettslige argumentasjonen.

En får sjeldent alt en vil ha i forhandlinger om tvistesaker, men ved hjelp av dyktige advokater kan det oppnås gode forretningsmessig forsvarlige løsninger. Slik slipper selskaper å bruke unødvendig mange ressurser på megling og rettssaker, når de heller gjerne vil fokusere på drift.

Det er altså mange strategiske valg som må tas i forberedelsen til og gjennomføring av en privat megling eller en rettssak. LEX Advokater har lang erfaring med disse prosessene og støtter deg gjerne dersom du skulle befinne deg i en krevende tvistesak.

a